ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย

คำชี้แจง ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อคัดกรองและลดจำนวนบุคลากรเข้าในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้อนุมัติในแต่ละหน่วยงาน ควรคัดกรองผู้ที่จะเข้าในมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความเสี่ยงของไวรัส COVID-19 และควรควบคุมจำนวนบุคลากรเข้าในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในมหาวิทยาลัย


นิสิต/บุคลากรในมหาวิทยาลัย

บุคคลภายนอก / หน่วยงานภายนอก